فرآورده های نفتی مواد بسیار پرکاربردی هستند که از نفت خام و در پالایشگاه نفت فرآوری می شود. پالایشگاه مطابق ترکیب نفت خام و درخواست مشتریان می توانند فرآورده های نفتی را برای کارهای مختلف فرآوری کنند. آزمایشاتی که اهمیت زیادی در محصولات نفتی دارد شامل تعیین نقطه آتش گیری، نقطه انجماد، تقطیر در فشار اتمسفری، ویسکوزیته و.... است که ما در این بخش سعی بر تعیین دقیق این محصولات داریم.


دامنه عملکرد بخش آنالیز دستگاهی:

ردیف نام آزمون شماره استاندارد
1 روش آزمون گرانروي كينماتيك مايعات شفاف و تيره (محاسبه گرانروی دینامیک) ISIRI 340
2 فرآورده هاي نفتي - محاسبه شاخص گرانروي با استفاده از گرانروي كينماتيك در دماهاي 40درجه سلسيوس و 100 درجه سلسيوس ISIRI 195
3 فرآورده های نفتی- اندازه گیری چگالی ISIRI 197
4 فرآروده های نفتی، روان کننده ها- اندازه گیری نقطه ریزش و ابری شدن INSO 201 - INSO 5438
5 اندازه گیری نقطه اشتعال به روش باز و بسته ISIRI 198 - ASTM D93
6 فرآورده های نفتی- تقطیر در فشار اتمسفری ASTM D86
7 اندازه گیری شاخص ستان ASTM D976
8 اندازه گیری عدد صابونی شدن فرآورده های نفتی ISIRI 2546
9 فرآورده های نفتی- اندازه گیری عدد اسیدی و بازی به روش تیتراسیون ISIRI 199
10 فرآورده های نفتی- تعیین رنگ ASTM ISIRI 203 - ASTM D1500

تجهییزات این بخش:

1 دستگاه تقطیر در فشار اتمسفر
2 دستگاه تعیین نقطه ابری شدن و نقطه ریزش
3 دستگاه نقطه اشتعال باز و بسته
4 دستگاه رنگ سنج
5 حمام ویسکوزیته در دمای 40 و 100 درجه
6 هیدرومتر
7 انواع ویسکومتر
8 ترمومترهای ASTM
9 کندانسور
10 فشارسنج