SHAYAN LAB

در روز شنبه 19/2/94 جناب آقای مهندس هاشم زاده به همراه معاونین و تنی چند از کارشناسان اداره گمرک استان ازین آزمایشگاه بازدید کردند. فرآیند این بازدید افزایش روابط متقابل بین گمرک و این مرکز و نیاز گمرک جهت افزایش دامنه در بخش نفتی بود.