SHAYAN LAB

روز شنبه در تاریخ 23/3/94 جناب آقای دکتر میلانی معاونت محترم غذا و دارو استان به همراه کارشناسان آزمایشگاه اداره غذا و دارو از این مرکز بازدید به عمل آوردند. ایشان ضمن اظهار خرسندی از عملکرد این مرکز نسبت به اخذ مجوز در بخش های مختلف و نیاز استان در این زمینه ها نکاتی را بازگو کردند.