مجتمع آزمایشگاهی تحقیقاتی شایان گستر آزما در راستای ارتقای سطح علمی دانشجویان در نظر دارد کارگاه عملی مبانی دستگاه جذب اتمی را در اردی بهشت ماه 95 در این مرکز برگزار نماید.
لذا از کلیه محققین و دانشجویان دعوت به عمل می آید تا در این کارگاه یک روزه حضور به هم رسانند. هزینه شرکت در این دوره 300/000 ریال می باشد.
مدرس دوره تئوری سرکار خانم سیده سمیه عبدالمنافی و مدرس بخش عملی سرکار خانم فاطمه اسماعیلی نژاد می باشند. برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های آزمایشگاه تماس حاصل نمایید.


SHAYAN LAB